TRYGVE BRAATØY
Trygve Braatøy og endringer i det moderne menneskebilde, hovedfagsoppgave i idéhistorie av Per M. Koch.

Innledning
Innholdsfortegnelse

Forord
Del I: Psykomotorisk fysioterapi, holisme og paradigmeskifter
Del II: Trygve Braatøy, liv og samtid
Del III: Trygve Braatøy,idéhistorisk bakgrunn
Del IV: Trygve Braatøy og det nye menneskebilde

Bibliografi
Litteratur
Last ned PDF av oppgaven.

PER M KOCH
Per Kochs hjemmeside
aviana.com
Pandia søkeverktøy

LITTERATUR

I oppgaven vises til forfatterens eller redaktørens etternavn og utgivelsesår slik disse er uthevet under. Hvis det er uoverensstemmelse mellom uthevet årstall og årstallet som følger utgivelsesstedet, angir det første førsteutgaven og det siste den utgaven som er benyttet i arbeidet med denne oppgaven.

Alexander, Franz 1950: Psychosomatic Medicine (Its Principles and Applications). New York 1950

Alexander, Franz og Selesnick, Sheldon T. 1966: The history of psychiatry. New York 1966.

Alnæs, Randolf 1980: "The development of psychoanalysis in Norway, An historical overview." The Scandinavian Psychoanalytic Review, Kbh., 3, 55 - 101.

Ammon, Günter 1979: Psychoanalysis and psychosomatics. New York 1979.

Aristotle 1986: De Anima (On the Soul). Penguin Classics, Harmondsworth 1986.

Askevold, Finn: Upublisert og udatert foredrag om Trygve Braatøy for Psykoanalytisk forening.

Atkinson, Rita L.; Atkinson, Richard C.; Smith, Edward E.; Hilgard, Ernest R. 1985: Introduction to Psychology, ninth edition, San Diego m.fl. 1985.

Bateson; Gregory 1972: Steps to an ecology of mind. New York 1972.

Bateson, Gregory 1979: Mind and Nature. London 1980.

Baune, Øyvind 1986: Vitenskap og metode. Oslo 1986.

Bergson, Henri 1913: Materia och minne, (en undersökning av kroppens förhållande till själen). Sth. 1913.

Bjørk, Sven og Walter Kraus 1990: "Våre selvhelbredende krefter." Aftenposten, 12/2 1990.

Boadella, David 1973: Wilhelm Reich, the evolution of his work. London 1985.

Borgen, Britt 1982: "En vanlig pasient." Gjengitt i Bunkan/Radøy/Thornquist 1982, s. 147 - 150.

Borgen, Johan 1934: "Mumle Gåsegg, Ukens portrett." Portrett av Dr. Trygve Braatøy, Dagbladet 17/11.

Borgen, Johan 1953: "Trygve Braatøy." Nekrolog, Dagbladet, 13/10 1953.

Boyesen, Gerda 1969: "Dynamisk avspenning." Gjengitt i Bunkan/Radøy/Thornquist 1982, s. 215 - 229. Utdrag fra Gerda Boyesens innlegg på et seminar i London, 18. april 1969, for forskningsgruppen i bioenergi.

Brown, J.A.C. 1967: Freud og hans etterfølgere . Oslo 1967.

Braatøy, Sigrid - intervju: Samtale med oppgaveskriveren 16/11 1989.

Braatøy, Trygve: Se egen bibliografi.

Bull, Trygve 1952: "Helsestell og samfunnsfilosofi." (Anmeldelse av Pasienten og lægen ) Arbeiderbladet, 25/9.

Bull, Trygve 1955: Mot Dag og Erling Falk. Oslo 1987.

Bullock, Alan and Woodings, R.B. (red.) 1983: The Fontana Dictionary of Modern Thinkers. London 1983.

Bullock, Alan & Stallybrass, Oliver (red.) 1986: The Fontana Dictionary of Modern Thought . London 1986.

Bunkan, Berit Heir 1981: "Norsk metode med innebygget optimisme." Gjengitt i Bunkan/Radøy/Thornquist 1982, s. 64 -72. Opprinnelig i Sykegymnasten, nr. 12 1981.

Bunkan, Berit Heir 1982a: "Vi fortsetter å spørre Aadel Bülow-Hansen." Gjengitt i Bunkan/Radøy/Thornquist 1982, s.11 - 14.

Bunkan, Berit Heir 1982b: "Den psykomotoriske tradisjon." Gjengitt i Bunkan/Radøy/Thornquist 1982, s. 23 - 29.

Bunkan, Berit Heir og Thaulow, Inger 1971: " 'Jeg er alltid optimist', Intervju med Aadel Bülow-Hansen." Gjengitt i Bunkan/Radøy/Thornquist 1982, s. 3 -10. Ifølge kilden opprinnelig i Fysioterapeuten, nr. 10 1971.

Bunkan, Berit Heir; Radøy, Lise; Thornquist, Eline (red.) 1982: Psykomotorisk behandling, Festskrift til Aadel Bülow-Hansen. Oslo 1982.

Bülow-Hansen, Aadel - intervju: Samtale med oppgaveskriveren 7/11 1989.

Bülow-Hansen, Aadel 1947: "Den sykegymnastiske behandling av yrkesmyalgi og skrivekrampe." Tidsskrift for Den Norske Lægeforening , bind 67: 458f.

Bülow-Hansen, Aadel 1967: "Problemer ved behandling av muskelspenninger." Den norske tannlægeforenings tidende, bind 77: 6 - 13. Opprinnelig foredrag holdt i Norsk kjeveortopedisk forening 27/10 1965.

Bülow-Hansen, Aadel 1980: "Psykomotorisk fysioterapi." Gjengitt i Bunkan/Radøy/Thornquist 1982, s.15 - 21. Foredrag for almenpraktikere og fysioterapeuter i Tromsø, 5.mars 1980.

Cannon, Walter B. 1929: Bodily changes in pain , hunger, fear and rage; an account of recent researches into the function of emotional excitement . New York/London 1929.

Capra, Fritjof 1982: The turning point; (Science, society and the rising culture) . London 1985.

Capra, Fritjof 1986: "Den helhets-økologiske tenkning i den tyske åndshistorie." Arken, nr.4 1986, s. 16 - 22.

Capra, Fritjof 1988: Uncommon Wisdom. London 1989.

Cattier, Michel 1971: The life and work of Wilhelm Reich, New York 1971. (Oversettelse av La Vie et l'Oeuvre du Docteur Wilhelm Reich , Lausanne 1969)

"The chemistry of despair." Artikkel i The Economist, 6. juni 1990, s. 99 - 100.

Churchland, Patricia Smith 1986: Neurophilosophy - Toward a Unified Science of the Mind-Brain. Cambridge/London 1986.

Copleston, Frederick 1985: A History of Philosophy (Book Two), Volume IV: Descartes to Leibniz. New York 1985. A History of Philosophy (Book Three), Volume VII: Fichte to Nietzsche. New York 1985.

Dahl, Willy 1989: Arnulf Øverland, En biografi. Oslo 1989.

Dale, Eldbjørg 1982: "Kroppens kompliserte samspill." Gjengitt i Bunkan/Radøy/Thornquist 1982, s. 95 - 101.

Dalgard, Olav 1973: Samtid, politikk, kunstliv og kulturkamp i mellomkrigstida. Oslo 1973.

Damman, Erik 1987: Bak tid og rom. Oslo 1988.

Denstad, Karin 1978a: "Stressproblematikk og fysioterapi." Fysioterapeuten nr. 1, bind 45: s. 3 - 7.

Denstad, Karin 1978b: "Bruk av psykomotorisk behandling." Fysioterapeuten nr. 12, bind 45: s. 469 - 472.

Descartes, René 1942: Två skrifter av René Descartes: Inledning om metoden [Discourse de la Méthode], Utforskandet av sanningen. Oversatt av Alf Nyman, Lund 1942.

Descartes, René 1980: Meditasjoner over filosofiens grunnlag [Meditationes de prima philosophia] og andre tekster. Oslo 1980.

Det Norske Studentersamfund gjennom 150 år . Oslo 1963.

Dorland's Illustrated Medical Dictionary 1974: Twenty-fifth edition, Philadelphia/London/Toronto 1974.

Egeland, Kjølv; Ørjasæther, Tordis 1975: Norges litteraturhistorie, bind 5: Mellomkrigstid. Oslo 1975.

Eliassen, Knut Ove 1988: "Michel Foucault: Trekk av et filosofisk forløp - fra objektivitet til agonistikk." I Knut Ove Eliassen m.fl.: Fransk åpning mot fornuften, Bergen 1988.

Ellenberger, Henri F. 1970: The Discovery of the Unconscious, (The History and Evolution of Dynamic Psychiatry). New York 1970.

Faleide, Asbjørn; Grønseth, Rolf; Urdal, Bjørn (red.) 1975: Det levande i muskelpanseret . Oslo 1975.

Fenichel, Otto 1945: The psychoanalytic theory of neurosis. New York 1945.

Fenichel, Otto 1953: The Collected Papers of Otto Fenichel; First Series. New York 1953.

Fenichel, Otto 1954: The Collected Papers of Otto Fenichel; Second Series. New York 1954.

Ferguson, Marilyn 1981: The Aquarian Conspiracy, (personal and social transformation in the 1980's). London 1985.

Fluge, Frithjof 1952: "Raknes, Ola." Norsk Biografisk Leksikon, Bind XI, Oslo 1952, s. 275 - 278.

Foss, Torberg 1982: "De nervøse sinn, første anmeldelse." Gjengitt i Bunkan/Radøy/Thornquist 1982, s. 239 - 244.

Freud, Sigmund; Breuer, Joseph 1895: Studies on Hysteria. The Pelican Freud Library, Harmondsworth 1983.

Freud, Sigmund 1895: "On the grounds for detaching a particular syndrome from neurasthenia under the description 'anxiety neurosis'." I The Standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud, volume III, s. 90 - 139, London 1968.

Freud, Sigmund 1900: The Interpretation of Dreams. London/New York 1920 (Oversettelse av tredje utgave.)

Freud Sigmund 1917: Forelesninger til innføring i psykoanalyse. Oslo 1961. (Kristian Schjelderups oversettelse, første opplag: 1929, Freuds forord er datert 1917.)

Freud, Sigmund 1954: The origins of Psycho-analysis; Letters to Wilhelm Fliess, Drafts and Notes: 1887 - 1902. London 1954. Inneholder en "Introduction" av Ernst Kris, s. 1 - 47.

Freud, Sigmund 1968: Project for a scientific psychology. (Skrevet 1895, første gang utgitt 1950) i The standard edition of the complete works of Sigmund Freud , volume 1, London 1968.

Freud, Sigmund 1985a: Psykoanalysen, slik den var - og slik den ble. Trondheim 1985.

Freud, Sigmund 1985b: On metapsychology: The theory of psychoanalysis. (Beyond the pleasure principle, The ego and the id and other works.) The Pelican Freud Library, Harmondsworth 1985.

Frøshaug, Harald 1977: "Norsk psykiatri siden 1945." i Einar Kringlen (red.): Psykiatri og historie, Oslo 1977.

Gaddini, Eugenio 1987: "Notes on the mind-body question." International Journal of Psychoanalysis bind 68: 315-329.

Gelman, David m.fl. 1988: "Body and Soul." Newsweek, nr.45, 1988, s. 40 - 46 ("coverstory").

Gregersen, Frans og Køppe, Simon 1985: Videnskap og lidenskap. København 1985.

Groth, Henrik 1974: "En legmanns stevnemøter i psykiatrien." (Om Wilhelm Hoffmann og Trygve Braatøy) Side 168 - 176 i Samlede essays og kommentarer , Oslo 1982. Også gjengitt i Mot strømmen , Oslo 1976, s. 38 - 46.

Hartveit, Karl Milton 1985: "Når Den Nye Tid kommer." Arken, nr. 4 1985.

Haugsgjerd, Svein 1971: Nytt perspektiv på psykiatrien . Oslo 1971.

Haugsgjerd, Svein 1986a: Grunnlaget for en ny psykiatri. Oslo 1986.

Haugsgjerd, Svein 1986b: Jacques Lacan og psykoanalysen. Oslo 1986.

Haugsgjerd, Svein 1990: Lidelsens karakter i ny psykiatri. Oslo 1990.

Hewitt, James 1986: The Complete Relaxation Book. London 1986. Opprinnelig utgitt som Relaxation East & West, 1982.

Hoel, Sigurd 1932: "Psykoanalyse og diktning." Samtiden bind 43, s. 300 - 313.

Hofstadter, Douglas R. 1979: Gödel, Escher, Bach: An eternal golden braid. New York 1980.

Holter, Peter Andreas; Magnussen, Svein; Sandsberg, Sigrid (red.) 1984: Norsk psykologi i 50 år . Oslo 1984.

Houge, Nils H. 1965: "Nevroser og psykogent betingete muskelspenninger." Den norske tannlægeforenings tidende, bind 75: 496 - 503. Foredrag holdt i Norsk kjeveortopedisk forening, 31. mars 1965

Houge, Nils H. 1979: "Psykomotorisk fysioterapi og psykomotorisk behandling.." Gjengitt i Bunkan/Radøy/Thornquist 1982, s. 51 - 56. Opprinnelig i Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, nr 15, 1979, bind 99: s. 787-788.

Humphrey, Nicholas 1990: "The answer is on the tip of your tongue." The Sunday Correspondent, London, 21/1 1990.

Hvem er hvem 1948: Harald Gram og Bjørn Steensrup, Oslo 1948.

Haavardsholm, Borger 1977: "Waal, Caroline (Nic) Schweigaard." Norsk Biografisk Leksikon , bind XVIII, Oslo 1977, 269 - 272.

Haavardsholm, Espen 1988: Mannen fra Jante; Et portrett av Aksel Sandemose. Oslo 1988.

Isdahl, Per 1982: "De nervøse sinn, andre anmeldelse." Gjengitt i Bunkan/Radøy/Thornquist 1982, s. 244 - 250.

Jacobson, Edmund 1938: Progressive Relaxation, (A physiological and clinical investigation of muscular states and their significance in psychology and medical practice). Second edition. Chicago 1946.

Jacoby, Russel 1983: The repression of psychoanlysis, Otto Fenichel and the political Freudians. New York 1983.

Jensen, Brikt 1981: Sigurd Hoel om seg selv. Oslo 1981

Johnsen, Lillemor 1982: "Et annet menneskesyn." Gjengitt i Bunkan/Radøy/Thornquist 1982, s. 191 - 202.

Karterud, Sigmund 1973: "Mekanisk dualisme eller psykosomatikk?" Fysioterapeuten bind 40: s. 375 - 378. Denne artikkelen følges av flere korte artikler som kommenterer Karterud under overskriften "Psykosomatisk fysioterapi i søkelyset", s. 374 - 382.

Kelman, Harold 1959: "The holistic approach (Horney)." I Arieti, Silvano (red.): American Handbook of Psychiatry (Volume two). New York 1959.

Kierulf, Halvdan 1982: "Psykomotorisk behandling og nevrologi." Gjengitt i Bunkan/Radøy/Thornquist 1982, s. 108 - 115.

Kjørup, Søren 1985: Forskning og samfunn, En grundbog i videnskabsteori. Kbh. 1985.

Kleppa, Peter (red.) 1951: Studentene fra 1922. Oslo 1951.

Kris, Ernst 1954: Se Freud 1954.

Kuhn, Thomas S. 1970: The Structure of Scientific Revolutions (Second Edition, Enlarged). Chicago 1970.

Kuhn, Thomas S. 1977: The Essential Tension, Selected Studies in Scientific Tradition and Change . Chicago 1977.

Lakatos, Imre & Musgrave, Alan (red.) 1972: Criticism and the Growth of Knowledge. London 1972.

Lawson-Tancred, Hugh 1986: "Introduction [to De Anima]". Forord til Aristotle 1986, s. 11 - 116.

LeDoux, Joseph E.; Hirst, William 1986: Mind and brain; Dialogues in cognitive neuroscience. Cambridge 1986.

Lidz, Theodore 1959: "General Concepts of Psychosomatic Medicine." I Arieti, Silvano (red.): American Handbook of Psychiatry (Volume one) , s. 647 - 658. New York 1959.

Liedén, Björn 1986: Hele mennesket, (helhetssyn og helse - om holistisk medisin). Oslo 1986.

Lowen, Alexander 1958: The Language of the Body. (opprinnelig utgitt som Physical Dynamics of Character Structure ) New York/London 1958.

Lowen, Alexander 1965: Love and Orgasm. New York/London 1975.

Lowen, Alexander 1967: Fornægtelsen af kroppen. Kbh. 1985.

Lowen, Alexander 1975: Bioenergetics. Harmondsworth 1985.

Lowen, Alexander 1981: Fear of Life. London/New York 1981.

Ludtke, Melissa 1990: "Can the Mind Help Cure Disease?" Time 12. mars 1990, s. 57/59.

Mairowitz, David Zane 1986: Reich for beginners. London 1986.

Mason, Stephen F. 1962: A History of the Sciences. New York 1962.

Maurice, Klaus & Mayr, Otto (red.) 1980: The clockwork universe, German clocks and automata 1550 - 1650. New York 1980.

Menninger, Karl 1963: The vital balance, The life process in mental health and illness. New York 1963.

Menninger, William C. 1948: Psychiatry in a troubled world. New York 1948.

Moe, Einar og Urdal, Bjørn 1975: "Kropp - sjel, muskelspenninger og psykologisk struktur. Dr. Nic Waals metode for somatisk psykodiagnostikk." i Faleide/Grønseth/Urdal 1975 s. 119 - 142.

Munice, Wendell 1959: "The psychobiological approach." i Arieti, Silvano (red.): American Handbook of Psychiatry (Volume two), s. 1317 - 1332. New York 1959.

Newton, Isaac 1687: Mathematical Priciples of the natural philosophy [Philosophiæ naturalis principia mathematica]. Berkeley 1946.

Nordby, Trond 1989: Karl Evang - En biografi. Oslo 1989.

Norges filologer og realister : Red.: Helga Sverdrup m.fl., Stavanger 1950.

Norges kulturhistorie. Bind 6: Et folk i fred og krig. Red.: Ingrid Semmingsen m.fl. Oslo 1980.

Olsen, Kristin Gottschalk 1990: The Encyclopedia of Alternative Health Care. New York 1990.

Pirsig, Robert M. 1974: Zen og kunsten at vedligeholde en motorcykel. Kbh (?) 1988.

Popper, Karl R. and Eccles, John C. 1977: The Self and Its Brain . Berlin 1977.

Pueblo 1929: "Bør våre diktere psykoanalyseres?" Intervju med Trygve Braatøy Dagbladet 18/12.

Raknes, Ola 1959: "Ola Raknes." Selvbiografisk skisse i Norsk pedagogisk tidsskrift , bind 43: 273 - 279.

Raknes, Ola 1970a: Wilhelm Reich and Orgonomy . Oslo 1970.

Raknes, Ola 1970b: "Aus Norwegen." I Zehn Jahre Berliner Psychoanalytisches Institut (Poliklinik und Lehranstalt) 1920 - 1930, Meisenh. 1970.

Reich, Ilse Ollendorff 1964: Wilhelm Reich, a personal biography . London 1964.

Reich, Wilhelm 1933: Charakteranalyse, (Technik und Grundlagen für studierende und praktizierende Analytiker). Wien 1933.

Reich, Wilhelm 1934: Dialektischer Materialismus und Psychoanalyse. Politisch-Psychologische Schriftenreihe der Sex-Pol. Kbh. 1934. Først utkommet i 1929. Engelsk oversettelse i Reich 1972c.

Reich, Wilhelm 1953: People in trouble . I felles bind med The murder of Christ i Wilhelm Reich, Biographical Material, History of the Discovery of Life Energy, The Emotional Plague of Mankind vol. I. Rangeley 1953.

Reich, Wilhelm 1972a: Character Analysis (third enlarged edition). New York 1972. De to første delene av denne boken er en oversettelse av Reich 1933.

Reich, Wilhelm 1972b: Reich speaks of Freud. Edited by Mary Higgins and Chester M. Raphael. New York 1972.

Reich, Wilhelm 1972c: Sex-Pol, Essays 1929 - 1934. Red.: Lee Baxandall, New York 1972.

Reich, Wilhelm 1973: The function of the orgasm, Sex-economical problems of biological energy (Volume I of The Discovey of the Orgone). New York 1973. Denne boken er radikalt forskjellig fra Die Funktion des Orgasmus av 1927 (Sharaf 1983, s. 72, 521).

Reigstad, Ståle 1978: "Den 'utenomvitenskapelige' delen av norsk psykologis historie." Norsk psykologiforenings tidsskrift nr. 9 1978, s. 3 - 13.

Ricoeur, Paul 1970: Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation. New Haven 1970.

Ricoeur, Paul 1978: The Conflict of Interpretations , ed.: James M. Edie. Evanston 1974.

Ricoeur, Paul 1984: "The question of proof in Freud's psychoanalytic writings." I Hermeneutics & the Human Sciences, ed.: John B. Thompson, Cambridge 1984.

Sandborg, Kirsten 1978: "Holdning og respirasjon (Notater etter samtaler med fysioterapeut Aadel Bülow-Hansen)." Gjengitt i Bunkan/Radøy/Thornquist 1982, s. 81 - 85. Ifølge kilden gjengitt etter Fysioterapeuten, nr. 12 1978.

Schjelderup, Alv G. 1932a: "Psykoanalysen i vår litteratur." Samtiden , bind 43, 45 - 56.

Schjelderup, Alv G. 1932b: "Trygve Braatøys psykoanalyse." Samtiden, bind 43, s. 197 - 199.

Schjelderup, Harald 1924: "Om psykoanalysen og utforskningen av det underbevisste sjælsliv." Samtiden, bind 35, s. 489 - 498, 557 - 567.

Schjelderup, Harald 1929: "Psykoanalysen og den moderne teoretiske psykologi." Samtiden, bind 40, s. 529 - 541.

Schjelderup, Harald 1938: "Wilhelm Reich som vitenskapsmann." i Ås, Arvid: Forskerferd i sinnets dybder, festskrift til Harald Schjelderup på 70-årsdagen , Oslo 1965, s. 70-71. Ifølge kilden gjengitt etter avisartikkel i Dagbladet 2/7 1938.

Schjelderup, Harald 1947: "Personlighetsforandringer ved dybdepsykologisk behandling." i Ås, Arvid: Forskerferd i sinnets dybder, festskrift til Harald Schjelderup på 70-årsdagen, Oslo 1965, s. 79 - 92. Opprinnelig kongressforedrag, ifølge kilden gjengitt etter "Nordisk psykologimøte i Oslo 1947. Forhandlinger." s. 78 - 92.

Schjelderup, Harald 1959: "Harald Schjelderup." Selvbiografisk tekst i Norsk pedagogisk tidsskrift, bind 43: 292 - 301.

Schultz, Duane P.; Schultz, Sydney Ellen 1987: A History of Modern Psychology. San Diego 1987.

Schultz, Johannes H. 1964: Das Autogene Training. (Elfte, überarbeitete und ergänzte Auflage) Stuttgart 1964. Originalutgave 1932.

Sharaf, Myron 1983: Fury on Earth, a biography of Wilhelm Reich. New York 1983.

Skard, Øyvind 1954: "Schjelderup, Harald Krabbe." Norsk Biografisk Leksikon, bind XII, Oslo 1954, s. 388 - 391.

Skard, Åse Gruda 1959: "Psykologien i Norge." i Norsk pedagogisk tidsskrift , bind 43: 189 - 210.

Spicker, Stuart F. (red.) 1970: The Philosophy of the Body, Rejections of Cartesian dualism. New York 1970.

Spinoza, Baruch de 1933: Etik. (Oversat og forsynet med indledning og noter af S.V. Rasmussen) Kbh. 1933.

Spinoza, Baruch de 1976: Etikk. Utvalg og innledning av Guttorm Fløistad. Oslo 1976.

Stai, Arne 1954: Norsk kultur- og moraldebatt i 1930-årene. Oslo 1978.

Stai, Arne 1955: Sigurd Hoel. Oslo 1955.

Strømholm, Per 1979: "Den vitenskapelige revolusjon 1500-1700." Idea nr 1, Oslo 1979, s. 211 - 224.

Strømholm, Per 1984: Den vitenskapelige revolusjonen 1500 -1700. Oslo 1984.

Thomstad, Herluf 1954a: "Trygve Braatøy." Særtrykk av Nordisk Psykiatrisk Medlemsblad, 1954, bind 8, hefte I. Med bibliografi.

Thomstad, Herluf 1954b: "Trygve Braatøy." Særtrykk av Nordisk Medicin , bind 51: 28ff. Med bibliografi.

Thomstad, Herluf 1954c: "Trygve Braatøys siste bok." (Om Fundamentals of psychoanalytic technique.) Kronikk, Dagbladet, 21. august 1954.

Thomstad, Herluf 1956: "Lægen og psykiatrien." (Tale ved avduking av Harald Dals bilde av Braatøy på Psykiatrisk avdeling, Ullevål sykehus 8/3 1956.) Særtrykk fra Nordisk Medicin , bind 55: 803ff.

Thomstad, Herluf 1959: "Trygve Braatøy." Biografisk artikkel i Norsk pedagogisk tidsskrift , bind 43: 325 - 327.

Thomstad, Herluf 1979: "Trygve Braatøy og menneskesinnet." (Omtale av De nervøse sinn i forbindelse med utgivelse av tredje utgave.) Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, nr 28, bind 99.

Thomstad, Herluf 1983: "Psykomotorisk behandling." (Bokanmeldelse av Bunkan/Radøy/Thornquist 1982). Særtrykk av Tidsskrift for Den Norske Lægeforening nr. 12 , bind 103.

Thomstad, Herluf 1986a: "Freud i oversettelse." Særtrykk av Tidsskrift for Den Norske Lægeforening , nr. 9, bind 106.

Thomstad Herluf 1986b: "Aadel Bülow-Hansens fysioterapi." (Bokanmeldelse av Øverberg/Andersen 1989.) Særtrykk av Tidsskrift for Den Norske Lægeforening nr. 30, bind 106.

Thomstad, Herluf 1987: Den psykiatriske tradisjon, Tre portretter. (Om Sigurd Dahlstrøm, Haakon Sæthre og Trygve Braatøy). Særtrykk av Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, bind 107: s. 2014 - 2016.

Thomstad, Herluf 1989: "Biografier og erindringer i psykoanalysen." Ikke publisert foredrag, Norsk Psykoanalytisk forening 13. juni 1989.

Thornquist, Eline 1982: "Helhetsbehandling?" Gjengitt i Bunkan/Radøy/Thornquist 1982, s. 233 - 238.

Thornquist, Eline og Bunkan, Berit Heir 1986: Hva er psykomotorisk behandling? Oslo 1986.

Thrap-Meyer, overlege H. 1953: "Pasienten og legen - Omkring overlege Braatøys bok." Dagen 12/1 1953.

Ustvedt, Hans Jacob 1948: "Trygve Braatøy: De nervøse sinn." Bokanmeldelse, Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, bind 68: s.152 -154.

Ustvedt, Hans Jacob 1953: "Trygve Braatøy." Nekrolog, Arbeiderbladet, 15/10 1953.

Valla, Lise 1986: Vandring i mitt landskap. Oslo 1986.

Vem är vem i Norden: Red.: Gunnar Sjöström, Stockholm 1941.

Weiss, Edward og English, O. Spurgeon 1949: Psychosomatic Medicine. Philadelphia 1949.

Weizsäcker, Viktor von 1986: Gesammelte Schriften 6 (Körpergeschehen und Neurose, Psychosomatische Medizin). Frankfurt am Main 1986.

Waage, Peter Normann 1986a: "Geografiens Tao; om Capra, San Francisco og Berkeley." Arken, nr. 4 1986, s. 6 - 8.

Waage, Peter Normann 1986b: "Fritjof Capra i Oslo. Intervju med Fritjof Capra." Arken, nr. 4 1986, s. 8 - 15.

Waal, Nic 1953: "Trygve Braatøy." Nekrolog, Dagbladet 13.10 1953.

Waal, Nic 1958: "On Wilhelm Reich." I Paul Ritter (red.): Wilhelm Reich, Nottingham (USA) 1958, s. 30 - 47.

Zilboorg, Gregory 1941: A History of Medical Psychology . New York 1941.

Ødegård, Ørnulv 1953: "Trygve Braatøy." Nekrolog, Morgenbladet 14/10 1953.

Østlyngen, Emil 1951: "Merkeår i psykologiens historie i Norge." Norsk Pedagogisk Årbok 1950 - 1951.

Øverland, Arnulf 1929: "Sigmund Freuds psykoanalyse." Samtiden, bind 40, s. 603 - 618. Gjengitt i I beundring og forargelse, Oslo 1954, s. 18 - 42.

Øvreberg, Gudrun og Andersen, Tom 1989: Aadel Bülow-Hansen's fysioterapi. Harstad/Tromsø 1989.

Aarnes, Asbjørn 1982: Debatten om Descartes, Innvendinger og svar. Oslo 1982.

Til toppen av siden


Presentasjon ved Per Koch. Sist oppdatert 24. februar 1999. © 1999 Per Koch, Oslo. For mer informasjon: send epost til Per Koch per.koch@aviana.com . Disse sidene er designet og kodet av Per Koch på en Apple Macintosh og vises best i Netscape 3.0 eller 4.0.